หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วิทยาเขต/คณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
Master of Urban and Regional Planning Program in Environmental and Urban Planning


ชี่อปริญญาและสาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม)
Master of Urban and Regional Planning (Environmental and Urban Planning)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1              ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2              ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี


ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เพื่อเผยแพร่ในปีการศึกษา 2563


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
งานด้านการวางแผนภาคและเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม งานด้านวิเคราะห์โครงการและวางแผน
งานด้านวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านวิชาการ และงานด้านวิจัย