ความเป็นมาของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เน้นเพื่อผลิตบัณฑิต
นักภูมิทัศน์ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ภูมิทัศน์ เข้าใจการออกแบบและสามารถพัฒนาแบบเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม ตลอดจนความเข้าใจ
ในระบบการผลิตและการจัดการธุรกิจภูมิทัศน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มวิชาชีพเกี่ยวข้อง โดยท าการ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิทางศึกษาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้ทันสมัยตามมาตรฐานรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ
วิชาชีพอุตสาหกรรมภูมิทัศน์ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ และสถานการณ์โลก

การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ 2) ด้านการขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการรับนักศึกษาเทียบเข้าเรียน 3) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ให้
เกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 4) การสร้างบทเรียนให้เกิดความเข้าใจต่ออัตลักษณ์
ทางภูมิสังคมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการตระหนักต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 5) ด้านการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนของคนทุก
ระดับเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ด้านความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความโปร่งใส โดยน ามาเป็นองค์ประกอบในการตั้งปรัชญา
วัตถุประสงค์ และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร