ผลงานนักศึกษา

วิชาการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ระดับเมือง ในหัวข้อ Chiangmai Green City

รายวิชา การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3 (2-3-5) เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมือง ที่สอดคล้อง กับกระบวนการวางผังเมืองและชุมชน การใช้ที่ดิน การคมนาคม และขนส่ง สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ นโยบาย กฎหมายผังเมืองและมาตรการควบคุม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งกรณีศึกษา