Uncategorized

ความเป็นมาของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เน้นเพื่อผลิตบัณฑิต นักภูมิทัศน์ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ภูมิทัศน์ เข้าใจการออกแบบและสามารถพัฒนาแบบเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม ตลอดจนความเข้าใจ ในระบบการผลิตและการจัดการธุรกิจภูมิทัศน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มวิชาชีพเกี่ยวข้อง โดยท าการ ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิทางศึกษาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้ทันสมัยตามมาตรฐานรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ วิชาชีพอุตสาหกรรมภูมิทัศน์ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ และสถานการณ์โลก การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ค านึงถึงความ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน 5 ด้าน คือ 1)… Read More »ความเป็นมาของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!