รายวิชาที่เปิดสอน

ชั้นปีที่ 1

 • ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ111-1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)
 • สถ112-1 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
 • ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
 • ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
 • ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
 • ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
 • ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
 • ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
 • ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
 • สถ113-1 ประวัติศาสตร์ศิลปะ2 (2-0-4)
 • สถ141-1 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ181-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 15 (2-6-7)
 • สถ171-3 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)


ชั้นปีที่ 2

 • ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ111-1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)
 • สถ112-1 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
 • ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
 • ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
 • ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
 • ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
 • ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
 • ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
 • ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
 • สถ113-1 ประวัติศาสตร์ศิลปะ2 (2-0-4)
 • สถ141-1 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ181-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 15 (2-6-7)
 • สถ171-3 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)


ชั้นปีที่ 3

 • ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ111-1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)
 • สถ112-1 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
 • ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
 • ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
 • ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
 • ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
 • ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
 • ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
 • ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
 • สถ113-1 ประวัติศาสตร์ศิลปะ2 (2-0-4)
 • สถ141-1 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ181-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 15 (2-6-7)
 • สถ171-3 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)


ชั้นปีที่ 4

 • ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ111-1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)
 • สถ112-1 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
 • ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
 • ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
 • ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
 • ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
 • ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
 • ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
 • ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
 • สถ113-1 ประวัติศาสตร์ศิลปะ2 (2-0-4)
 • สถ141-1 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ181-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 15 (2-6-7)
 • สถ171-3 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)

ชั้นปีที่ 5

 • ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ111-1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)
 • สถ112-1 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
 • ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
 • ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
 • ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
 • ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
 • ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
 • ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
 • ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
 • สถ113-1 ประวัติศาสตร์ศิลปะ2 (2-0-4)
 • สถ141-1 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น3 (3-0-6)
 • สถ181-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 15 (2-6-7)
 • สถ171-3 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)