เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1. ผลิตมหาบัณฑิตด้านการวางแผนภาคและเมือง ที่มีความรอบรู้เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาประเทศในอนาคต
2. ผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมืองที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผังเมืองอย่างก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในบริบทท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศ
3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย การเผยแพร่ การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ด้านการวางแผนภาคและเมืองอย่างสอดคล้องกับถิ่นฐานท้องถิ่น