ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

Bioretention Design Guideline

 คู่มือแนวทางออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนาระบบการลดมลพิษ-กักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินพื้นที่ก่อนการพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมือง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน จึงได้เกิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการประเมินภูมิทัศน์เพื่อการออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ" ภาพกิจกรรม

 

  เนื้อหาคู่มือ

Subscribe via RSS or Email:

 

ค้นหา

Links
 


 

We have 7 guests and no members online