ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

Bioretention Design Guideline

 คู่มือแนวทางออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนาระบบการลดมลพิษ-กักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินพื้นที่ก่อนการพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมือง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน จึงได้เกิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการประเมินภูมิทัศน์เพื่อการออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ" ภาพกิจกรรม

 

  เนื้อหาคู่มือ

ขั้นตอนการยื่นขอจดลิขสิทธิ์

ขั้นตอน และข้อแนะนำในการเตรียมผลงานและเอกสารประกอบในการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน  และขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

1. ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงาน ให้ยื่นเอกสารและผลงานดังต่อไปนี้

                1.1 แบบฟอร์มประกอบคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย

    -  แบบยืนยันการเป็นผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ กรอกให้ครบถ้วน         จำนวน  1 ชุด

    -  หนังสือโอนสิทธิ  กรอกให้ครบถ้วน                                                     จำนวน  2 ชุด

    -  แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (กรอกเฉพาะคำอธิบายผลงานและแนวคิดในการออกแบบ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน)

1.2 ผลงานที่ต้องการยื่นจดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของไฟล์งาน Digital   จำนวน 1 ชุด

                  - ผลงานออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นจำลองหรือประติมากรรมลอยตัวให้ถ่ายอย่างน้อย ด้าน หากมีแบบแปลนให้ถ่ายสำเนาแบบแปลน A4, A3, A2, A1 หรือขนาดตามความเหมาะสมที่สามารถอ่านแบบได้

                  - ผลงานจิตรกรรมให้ถ่ายอย่างน้อย 2 รูป ภาพโดยรวมและรายละเอียด

                  - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดการสร้างสรรค์โดยย่อลงบนแผ่น CD

1.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน   จำนวน  2 ชุด

2. ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

 

3. ช่วงเวลาการดำเนินงาน

- ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555

- ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 10 มีถุนายน 2555

- ช่วงเวลาที่ 3 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

4. ค่าใช้จ่าย
           การดำเนินการต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

5. ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลและการเตรียมผลงานลิขสิทธิ์

            - การกรอกข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กรอกตามที่อยู่ในบัตรประชาชน รหัสไปรษณีย์   พร้อมเบอร์โทรให้ครบถ้วนสมบูรณ์

           - สำหรับผลงานนักศึกษาให้ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์รวม ลงไปด้วย

          - เอกสารคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01) ให้กรอกเฉพาะแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน อธิบายลักษณะผลงานพร้อมแนวคิดในการออกแบบโดยย่อเท่านั้นที่เหลือทาง UBI จะเป็นผู้กรอก

         - เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนด้วยปากกาสีน้ำเงินทุกแผ่น

         - การส่งผลงานสร้างสรรค์ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital สำหรับผลงาน นศ. ให้กรอกชื่อตามชื่อผลงานของตัวเองที่กรอกไว้ในเอกสารอาจรวมไฟล์ลงในแผ่นเดียวกันได้

 

ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

1. ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จะต้องยื่นเอกสารคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม โดยเอกสารคำประกอบไปด้วย

แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร

         1. รายละเอียดการประดิษฐ์

         2. ข้อถือสิทธิ

         3. บทสรุปการประดิษฐ์

         4. รูปเขียน (ถ้ามี)

         5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

ขอเอกสารได้ที่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.ตรวจสอบขั้นต้น
          เมื่อยื่นคำขอแล้ว หากมีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดำเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้หากพันระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ
3. ประกาศโฆษณา

          ในกรณีที่คำขอถูกต้องเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท ในการประกาศโฆษณานี้จะ ประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตร ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฏหมาย หรือผู้ขอไม่ได้ประดิษฐ์แต่แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน โดยจะต้องยื่นคำคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา

4. ตรวจสอบการประดิษฐ์

          เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม โดยดำเนินการภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา
5. ออกสิทธิบัตร
          หลังจากมีการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ถ้าคำขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคำขอ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

ปฎิทินการวิจัย

ปฎิทินการส่งขอเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2555

ระยะเวลา

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

13 กันยายน 2554  ถึง

15 ตุลาคม 2554

 

1. ประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ( ทุนละ 20,000 บาท

จำนวนทุนขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณแต่ละปี )

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555

2. ผู้รับทุนจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนด

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

2. บันทึกข้อความ  1  ฉบับ

15 ตุลาคม 2554  ถึง

15 พฤศจิกายน 2554

3. คณะอนุกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กรณีที่มีการให้แก้ไข ปรับปรุง ให้ส่งกลับนักวิจัยเพื่อแก้ไข  ปรับปรุง แล้วส่งกลับมาที่อนุกรรมการฯ

- คณะอนุกรรมการวิจัยการและงานสร้างสรรค์ตรวจสอบความถูกต้อง

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

- เสนอคณะกรรมการวิชาการงานวิจัยพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ

คำสั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

15 พฤศจิกายน 2554

4. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ  2555 (ผู้ได้รับทุนติดต่อทำสัญญารับทุนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก)

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง

ผลการคัดเลือกโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ  2555

1 ธันวาคม 2555

5. ผู้รับทุนได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  ดําเนินการขอสัญญารับทุน

เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1

1. แบบฟอร์มเอกสารสัญญา  2  ฉบับ

2. แบบเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  2  ฉบับ

3. บันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงิน  จํานวน  1  ชุด

4. ใบสําคัญรับเงิน  จํานวน  1  ชุด

1 พฤษภาคม 2555

6. ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

เพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

1. แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

2. บันทึกข้อความ  1  ฉบับ

15 มกราคม 2556

7. ผู้รับทุนส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จํานวน 1 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน CD

จำนวน 1 แผ่น

ภายใน 1 ปี หลังจากส่งรูปเล่ม

รายงานฉบับสมบูรณ์

(ม.ค 56 – 31 ธ.ค. 56)

8. ผู้รับทุนส่งเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

    ในวารสารวิชาการ

1. หลักฐาน/ใบตอบรับ  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

2. สําเนาต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  1 ฉบับ


 

test

aaaaaa

ข่าวและกิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Googe Sketchup Pro 8 และ Photoshop CS5 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2554 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพกิจกรรม

 

 


หลักสูตรที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ออกแบบ และการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture และ 3 ds Max Design  ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพกิจกรรม

 

 

 


หลักสูตรที่ 3 คอมพิวเตอร์สำหรับงานโยธา สำรวจ และงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม Autocad Civil 3D ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2555 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพกิจกรรม

 

 

 

 


 

ค้นหา

Links
 


 

We have 5 guests and no members online