ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ปฎิทินการวิจัย

ปฎิทินการส่งขอเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2555

ระยะเวลา

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

13 กันยายน 2554  ถึง

15 ตุลาคม 2554

 

1. ประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ( ทุนละ 20,000 บาท

จำนวนทุนขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณแต่ละปี )

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555

2. ผู้รับทุนจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนด

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

2. บันทึกข้อความ  1  ฉบับ

15 ตุลาคม 2554  ถึง

15 พฤศจิกายน 2554

3. คณะอนุกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กรณีที่มีการให้แก้ไข ปรับปรุง ให้ส่งกลับนักวิจัยเพื่อแก้ไข  ปรับปรุง แล้วส่งกลับมาที่อนุกรรมการฯ

- คณะอนุกรรมการวิจัยการและงานสร้างสรรค์ตรวจสอบความถูกต้อง

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

- เสนอคณะกรรมการวิชาการงานวิจัยพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ

คำสั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

15 พฤศจิกายน 2554

4. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ  2555 (ผู้ได้รับทุนติดต่อทำสัญญารับทุนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก)

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เรื่อง

ผลการคัดเลือกโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ  2555

1 ธันวาคม 2555

5. ผู้รับทุนได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  ดําเนินการขอสัญญารับทุน

เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1

1. แบบฟอร์มเอกสารสัญญา  2  ฉบับ

2. แบบเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  2  ฉบับ

3. บันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงิน  จํานวน  1  ชุด

4. ใบสําคัญรับเงิน  จํานวน  1  ชุด

1 พฤษภาคม 2555

6. ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

เพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

1. แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

2. บันทึกข้อความ  1  ฉบับ

15 มกราคม 2556

7. ผู้รับทุนส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จํานวน 1 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน CD

จำนวน 1 แผ่น

ภายใน 1 ปี หลังจากส่งรูปเล่ม

รายงานฉบับสมบูรณ์

(ม.ค 56 – 31 ธ.ค. 56)

8. ผู้รับทุนส่งเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

    ในวารสารวิชาการ

1. หลักฐาน/ใบตอบรับ  การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

2. สําเนาต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  1 ฉบับ


 

Subscribe via RSS or Email:

 

ค้นหา

Links
 


 

We have 3 guests and no members online