ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ขั้นตอนการยื่นขอจดลิขสิทธิ์

ขั้นตอน และข้อแนะนำในการเตรียมผลงานและเอกสารประกอบในการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน  และขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

1. ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงาน ให้ยื่นเอกสารและผลงานดังต่อไปนี้

                1.1 แบบฟอร์มประกอบคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย

    -  แบบยืนยันการเป็นผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ กรอกให้ครบถ้วน         จำนวน  1 ชุด

    -  หนังสือโอนสิทธิ  กรอกให้ครบถ้วน                                                     จำนวน  2 ชุด

    -  แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (กรอกเฉพาะคำอธิบายผลงานและแนวคิดในการออกแบบ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน)

1.2 ผลงานที่ต้องการยื่นจดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของไฟล์งาน Digital   จำนวน 1 ชุด

                  - ผลงานออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นจำลองหรือประติมากรรมลอยตัวให้ถ่ายอย่างน้อย ด้าน หากมีแบบแปลนให้ถ่ายสำเนาแบบแปลน A4, A3, A2, A1 หรือขนาดตามความเหมาะสมที่สามารถอ่านแบบได้

                  - ผลงานจิตรกรรมให้ถ่ายอย่างน้อย 2 รูป ภาพโดยรวมและรายละเอียด

                  - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดการสร้างสรรค์โดยย่อลงบนแผ่น CD

1.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน   จำนวน  2 ชุด

2. ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

 

3. ช่วงเวลาการดำเนินงาน

- ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555

- ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 10 มีถุนายน 2555

- ช่วงเวลาที่ 3 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

4. ค่าใช้จ่าย
           การดำเนินการต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

5. ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลและการเตรียมผลงานลิขสิทธิ์

            - การกรอกข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กรอกตามที่อยู่ในบัตรประชาชน รหัสไปรษณีย์   พร้อมเบอร์โทรให้ครบถ้วนสมบูรณ์

           - สำหรับผลงานนักศึกษาให้ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์รวม ลงไปด้วย

          - เอกสารคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01) ให้กรอกเฉพาะแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน อธิบายลักษณะผลงานพร้อมแนวคิดในการออกแบบโดยย่อเท่านั้นที่เหลือทาง UBI จะเป็นผู้กรอก

         - เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนด้วยปากกาสีน้ำเงินทุกแผ่น

         - การส่งผลงานสร้างสรรค์ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital สำหรับผลงาน นศ. ให้กรอกชื่อตามชื่อผลงานของตัวเองที่กรอกไว้ในเอกสารอาจรวมไฟล์ลงในแผ่นเดียวกันได้

 

ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

1. ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จะต้องยื่นเอกสารคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม โดยเอกสารคำประกอบไปด้วย

แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร

         1. รายละเอียดการประดิษฐ์

         2. ข้อถือสิทธิ

         3. บทสรุปการประดิษฐ์

         4. รูปเขียน (ถ้ามี)

         5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

ขอเอกสารได้ที่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.ตรวจสอบขั้นต้น
          เมื่อยื่นคำขอแล้ว หากมีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดำเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้หากพันระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ
3. ประกาศโฆษณา

          ในกรณีที่คำขอถูกต้องเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท ในการประกาศโฆษณานี้จะ ประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตร ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฏหมาย หรือผู้ขอไม่ได้ประดิษฐ์แต่แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน โดยจะต้องยื่นคำคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา

4. ตรวจสอบการประดิษฐ์

          เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม โดยดำเนินการภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา
5. ออกสิทธิบัตร
          หลังจากมีการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ถ้าคำขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคำขอ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

Subscribe via RSS or Email:

 

ค้นหา

Links
 


 

We have one guest and no members online