ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

1 กรกฎาคม 2563

        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเป็นการบูรณาการในการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลังภาพกิจกรรม...