ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

งาน

งาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562

30 ตุลาคม 2562

        รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมงาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการระลึกคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูต่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลังภาพกิจกรรม...