ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561

17 ตุลาคม 2562

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนใหม่ของคณะ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินของคณะ