ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

กิจกรรม MJU Car Free Day 2019

กิจกรรม MJU Car Free Day 2019

25 กันยายน 2562

        รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในกิจกรรม "MJU Car Free Day 2019" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนร่วมรณรงค์ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดโลกร้อน และปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงภายในมหาวิทยาลัย

คลังภาพกิจกรรม...