ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

9 กุมภาพันธ์ 2564

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "พัฒนาสู่ความเป็นสากล บนตัวตนของพวกเรา ชาวแม่โจ้ (Glocalization)" ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกัน ชี้แจงการดำเนินงานและถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

คลังภาพกิจกรรม...