ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและ Workshop

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและ Workshop "ชุมช่างไม้"

29 ตุลาคม 2563

        เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและ Workshop "ชุมช่างไม้" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สถ 421 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณประเสก ฝาคำ สถาปนิกหนึ่งในผู้ก่อตั้ง หจก. ชุมช่างไม้ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานไม้ และกระบวนการออกแบบ แรงบันดาลใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์ และมีการทำกิจกรรม Workshop "ชุมช่างไม้" โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การสร้างโมเดลจากไม้จริง และการฝึกใช้เครื่องมือด้านงานไม้ ณ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

คลังภาพกิจกรรม...