ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 กันยายน 2563

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยสรุปข้อมูลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและส่งมอบให้กับผู้บริหารชุดใหม่ รวมไปถึงการวิเคราะห์สภาพการณ์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของคณะ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดแผนและรับทราบแนวทางในการดำเนินงานของคณะ

คลังภาพกิจกรรม...