ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

กิจกรรมทำบุญคณะและศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและ สิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ประจำปี 2563

กิจกรรมทำบุญคณะและศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและ สิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ประจำปี 2563

3 กันยายน 2563

        ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาโครงสร้างกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Research and Innovation Center for Sustainability of Architecture and Environment (RIS-AE)” ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและต้นแบบนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากร เพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานคณาจารย์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ จึงจัดให้มีการทำบุญคณะ และทำบุญเปิดที่ทำการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและการเรียนการสอนให้กับ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

คลังภาพกิจกรรม...