ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

การนำเสนอผลงานการออกแบบ MJU Green University ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4

การนำเสนอผลงานการออกแบบ MJU Green University ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4

31 สิงหาคม 2563

        เมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2563 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม MJU Green University ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร” ณ ห้องประชุมใหญ่ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภส 434 วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 โดยมี อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ และอาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU CHANNEL ในการถ่ายทอดสดการนำเสนอผลงานการออกแบบดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อสาธารณะชน

คลังภาพกิจกรรม...