ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ประกันคุณภาพการศึกษา]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

13 สิงหาคม 2563

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้ “ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ระดับคณะ” สรุปผลรวมได้ “ระดับ 2”

คลังภาพกิจกรรม...