ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

23 กรกฎาคม 2563

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดยท่านคณบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พร้อมด้วย อ.สุระพงษ์ เตชะรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี นายสุรพล บุญยืน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนางสาลินี ไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ภาพถ่ายจาก...ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

คลังภาพกิจกรรม...