ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)”

22 กรกฎาคม 2563

        เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)” ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณบดีและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคณบดี และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สำนักงานสีเขียวตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลังภาพกิจกรรม...