ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[กิจกรรมนักศึกษา]

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

3 กรกฎาคม 2563

        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ เฮือนไม้เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่อการวางแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

คลังภาพกิจกรรม...