งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University

กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีจราจรสีเหลืองสะท้อนแสง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีจราจรสีเหลืองสะท้อนแสง

พิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

พิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโสและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโสและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ "กฎหมาย" กับดักที่สถาปนิกควรรู้

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต