งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

งาน

งาน "วันวิภาต บุญศรีวังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2562

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์

กิจกรรม MJU Car Free Day 2019

กิจกรรม MJU Car Free Day 2019

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดินทางมาศึกษาดูงานคณะ