Menu Close

สอนอัดคลิป PowerPoint

คลิปแนะนำการบันทึกการบรรยายประกอบโปรแกรม PowerPoint แบบสั้นๆ ลองศึกษาแล้วฝึกทำตามนะครับ

โดย นายอำนาจ ชิดทอง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

KM สื่อออนไลน์

กิจกรรม KM การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีสื่อการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563