Menu Close

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.01 การแก้ไขรูปโปรไฟล์และการตั้งค่ารายวิชา

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 01 เรื่องการแก้ไขรูปโปรไฟล์และการตั้งค่าวิชาเบื้องต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานเริ่มแรกในการใช้งานระบบและการจัดการรายวิชาครับ

จัดทำโดยนายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้