Menu Close

Step 2 การลงทะเบียนเรียน

Course.Arch@Maejo

ภายหลังจากเข้ามาในระบบ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่ต้องการได้ โดยการค้นหาจากชื่อรายวิชา หรือรหัสรายวิชา จากนั้นต้องระบุรหัสสำหรับลงทะเบียนเรียน (Enroll) ให้ถูกต้อง โดยรหัสนี้จะได้รับจากอาจารย์เจ้าของวิชา

หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
facebook group : Course.Arch@Maejo E-Learning

โดย นายอำนาจ ชิดทอง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้