แผนจัดการความรู้ ปี 2560

  1. แผนการจัดการความรู้ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม : “การจัดการความรู้ Sansai Model เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1”

    กิจกรรม โครงการสุขเสวนา (Fine day Forum)

  1. แผนการจัดการความรู้ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล : “การจัดการความรู้ Sansai Model เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1”

    กิจกรรม โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนรักษ์โลก”

  1. แผนการจัดการความรู้ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล : “Green Office : ลด ละ เลิก การใช้กระดาษ A4”

    กิจกรรม Coffee hour for you