กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee hour for you หัวข้อ ‘Green Office’

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) หัวข้อ ‘Green Office’ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานคณบดีได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น ‘สำนักงานสีเขียว’ หรือ ‘Green office’ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะนำร่องในการเข้าร่วมเป็น Green office ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Download

Click Download เอกสารแนบที่ 1

Download

Click Download เอกสารแนบที่ 2

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You ‘การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รีสอร์ท แอนด์ สปา’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘เสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You’ ในหัวข้อ ‘การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รีสอร์ท แอนด์ สปา’ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ‘การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รีสอร์ท แอนด์ สปา’

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You ‘การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมการละคร’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘เสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You’ ในหัวข้อ ‘การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมการละคร’ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

 

สถาปัตยกรรมการละคอน โครงการที่ 17 

วันที่ 25-26 เมษายน 2558

โดยนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางบุคลิคภาพที่ดี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ขึ้นโดยการใช้สื่อการเล่นละคร บทบาทสมมติ และการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ สถานที่ให้เหมาะสม เพื่อได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาต่อ ยอดให้เห็นผลจริงอีกทั้งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้นำไปพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะแบ่งปันน้ำใจแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่บัณฑิตพึงประสงค์ได้ร่วมกัน

Download

Click Download

การนาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการสุขเสวนา ‘Fine Day Forum’ และโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ ‘Coffee Hour for you’

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสุขเสวนา ‘Fine Day Forum’ และโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ ‘Coffee Hour for you’ ในหัวข้อเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา เป็นผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Download

Click_Download

ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

สรุปกิจกรรม Coffee hour for you

หัวข้อเรื่อง
“ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

20140827

download-document

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาวิสัยทัศน์ สู่การเรียนรู้

สรุปกิจกรรม Coffee hour

หัวข้อเรื่อง
“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาวิสัยทัศน์ สู่การเรียนรู้”

 

download-document

การขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สรุปกิจกรรม Coffee hour for you

หัวข้อเรื่อง

“กระบวนการแลกเปลี่ยนการขออนุมัติโครงการ
การขอหลักการเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม
และการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ”

 

download-document

โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “โรงเรียนรักษ์โลก”

20140618

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
download-document
 
Download

Click Download