สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
                                                                                                                จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือรับรอง

…………………………………………………………

                ขอรับรองว่าบริษัทนี้  ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด เลขที่ 2029 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2540 ปรากฎข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนจากหนังสือนี้ ดังนี้
                1.  ชื่อบริษัท “บริษัท Landscape mantanance grop co;ltd..
                2.  กรรมการของบริษัท มี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
                                1) นายอุเทนคล้ายหอม                                 ( ผู้จัดการบริษัท )
                                2) นายธนากร      โพธิวงค์                          (หัวหน้าฝ่ายออกแบบวางผัง)
                                3) นายธนพล       ผายเงิน                            (หัวหน้าฝ่ายงานก่อสร้างภูมิทัศน์)
                                4) นางสาว วิรุณรัตน์ เพ็งพารา                   (หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี)
                                5) น.ส.สุชาดา      มีจันทร์                             (หัวหน้าฝ่ายงานดูแลรักษาภูมิทัศน์)
                                6) นายสงสัย                                                   ( หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ )
                3.  จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงผูกพันบริษัทได้ คือ
                                นายอุเทน คล้ายหอม           หรือ   น.ส.พรรณราย  ศะศิวนิชย์คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
                4.  ทุนจดทะเบียน กำหนดไว้เป็นเงิน- หนึ่งล้าน- บาท 
                5.  สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
                6.  วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 47 ข้อ ดังปรากฎในสำเนาแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น รายมือชื่อนายทะเบียนรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ
                                                                                    

 ออกให้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2549
…………………………................................ 
( นายธนาธิป  พิมานแมน )          
                                                                                                   นายทะเบียน              

 

 

1   2    3    4   5   6    7    8     9