ข้อมูลบุคลาการคณะสถาปัตกยรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้
กลุ่มข้าราชการ สาย ก
ข้อมูลเพิ่มเติม...

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ข้อมูลเพิ่มเติม...

ผศ.จรัสพิมพ์  บุญญานันต์
ข้อมูลเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ณัชวิชญ์  ติกุล
   
ข้อมูลเพิ่มเติม...

ผศ.ดารณี  ด่านวันดี
ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ.บรรจง  สมบูรณ์ชัย
ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ.ดร.ปรัชมาศ  ลัญชานนท์
   
ข้อมูลเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย
ข้อมูลเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ลักษณา  สัมมานิธิ
ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ.สุระพงษ์  เตชะ
   
ข้อมูลเพิ่มเติม...

รศ.ดร.อรทัย  มิ่งธิพล
ข้อมูลเพิ่มเติม...

ผศ.อัจฉรี  เหมสันต์