งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร กีฬาบุคลากร ประจำปี 2562

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร กีฬาบุคลากร ประจำปี 2562

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563

การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2562

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563

โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง”

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ “สร้างบ้านแปงเมือง”

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562