งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)”

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563