ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.