ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟของคณะ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา และเป็นการป้องกันความเสียหายของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.