ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


การประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณจารย์และบุคลากรของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือด้านการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามพันธกิจของคณะ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.