ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับและเป็นการปะกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ รวมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการทางการศึกษาของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนก่อนการทำกิจกรรมรับน้องและการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2562 ตลอดจนมีการแนะนำตัวผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ให้นักศึกษาทราบ เพื่อการติดต่อสอบถามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.