ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

หมวด [Knowledge Management]


กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) ในหัวข้อ “การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนักศึกษา Gen Z”

        งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine day forum) ในหัวข้อ “การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนักศึกษา Gen Z” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของคณะ แผนที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มีสมรรถนะในระดับสากล เพื่อเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีในการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.