ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษาFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.