ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 26 เมษายน 2562

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


งานพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมงานพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ เพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้อาวุโสซึ่งมีคุณูปการต่อคณะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป อันได้แก่ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์, อาจารย์วุฒิ ชพานนท์ และอาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช และในช่วงบ่ายคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมเดินขบวนเพื่อร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.