ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 24 เมษายน 2562

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


คณะผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสระเกล้าดำหัว รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในประเพณปี๋ใหม่เมือง

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดยคณบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พร้อมด้วย รองคณบดี รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล, อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา, อ.สุระพงษ์ เตชะ และผู้คณบดี อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ และ อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ เข้าร่วมดำหัว รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.