ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 มกราคม 2562

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครื่อข่าย, อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.