ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)

        วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum) และกิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนาวารสารวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมดังกล่าว หัวข้อเรื่อง 'แนวทางการจัดทำวารสารวิชาการ'Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.