ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะและมหาวิทยาลัยFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.