ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


งานทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

        ในปีงบประมาณ 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคาร Nursery) ห้องจูลี่ ที่จอดรถ เส้นทางสัญจร และการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ จึงได้มีการจัดงานทำบุญคณะฯ เมื่อศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการเปิดอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคาร Nursery) และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.