ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


สัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2553 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ของคณะในสภาพปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของคณะ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในคณะ ต่างได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะในอนาคตด้วยFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.