งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
[ 24 เมษายน 2561 ]

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย ผู้ช่วยคณบดี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

[24 เม.ย. 61]

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[23 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[20 เม.ย. 61]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

[18 เม.ย. 61]

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[19 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562

[14 มี.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562
ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล

[23 ก.พ. 61]

ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล
งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560

[19 ก.พ. 61]

งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561

[21 มี.ค. 61]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง

[19 มี.ค. 61]

กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง
โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต

[15 ก.พ. 61]

โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต
กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ

[16 ก.พ. 61]

กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”

[14 ก.พ. 61]

การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”
โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ

[14 ก.พ. 61]

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ
การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

[8 ก.พ. 61]

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

[7 ก.พ. 61]

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561

[6 ก.พ. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561
การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี

[1 ก.พ. 61]

การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี
บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

[29 ม.ค. 61]

บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[17 ม.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

[15 ม.ค. 61]

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ
ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

[8 ม.ค. 61]

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[4 ม.ค. 61]

การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com