งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
[ 3 พฤศจิกายน 2561 ]

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่าน กิจกรรมการออกแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

[3 พ.ย. 61]

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
ร่วมวางพวงมาลาในงาน

[30 ต.ค. 61]

ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561
โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

[26 ต.ค. 61]

โครงการวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

[12 ต.ค. 61]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

[11 ต.ค. 61]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

[5 ต.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[4 ต.ค. 61]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี

[3 ต.ค. 61]

งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com