งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
[ 12 ตุลาคม 2561 ]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

[12 ต.ค. 61]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

[11 ต.ค. 61]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

[5 ต.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[4 ต.ค. 61]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี

[3 ต.ค. 61]

งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561

[3 ต.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT)

[1 ต.ค. 61]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology (SIT)
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

[24 ก.ย. 61]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com