งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561
[ 11 พฤษภาคม 2561 ]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเป็นการหารือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานคณบดี ในประเด็นด้านการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับ หัวข้อวิจัยในสำนักงาน, กิจกรรมการจัดการความรู้, กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561, กิจกรรมพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการ 2561, รายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายตาม TOR และเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณบดี

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561

[11 พ.ค. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561
มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง

[10 พ.ค. 61]

มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[9 พ.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

[24 เม.ย. 61]

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[23 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[20 เม.ย. 61]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

[18 เม.ย. 61]

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[19 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com