งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 10  ตุลาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
      ด้วยคณะทำงานกลุ่มเลขานุการคณะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการหาค่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของภาระงานแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานคณบดีของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์แผนอัตรากำลังสายสนับสนุน ระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ จึงได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักวิชาการศึกษา และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและกิจการจากคณะต่างๆ