งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  กันยายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
'กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์ ประจำปี 2561' โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก
      เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก ภายใต้โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถานศึกษาใน 10 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 147 โรงเรียน โดยให้ทุกคณะ วิทยาลัย และฟาร์มมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ครูอาจารย์จากโรงเรียนในภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมจึงร่วมจัดกิจกรรม 'เปิดบ้านสถาปัตย์' เพื่อต้อนรับคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว